วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รณรงค์ ไข้เลือดออก เสนานิคม 1

นโยบายมหานครปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

          นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโดยการประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย แจกทรายฆ่าลูกน้ำยุงลาย

โลชั่นทากันยุง พร้อมทั้งพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย ณ เสนานิคม 1 (30 ตุลาคม 58)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น