วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจสอบแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน

       นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย            ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าว โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน ด้านกายภาพ, ทดสอบคุณภาพอาหารโดยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น (test kit)ทั้งด้านเคมีและจุลชีว พร้อมทั้งตรวจความสะอาดของผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ณโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มกราคม 59 - 5 กุมภาพันธ์ 59


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัปดาห์รณรงค์ฆ่ายุงลาย

      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับหน่วยควบคุมสัตว์นำโรค คู้บอน และศูนย์ฯ 66 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอมรพันธ์ 9 เนื่องในสัปดาห์ฆ่ายุงลาย


              ช่วงบ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานพบายาล โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เนื่องในสัปดาห์ ฆ่ายุงลาย


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสังฆราช

       นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธี
ถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ 


              พระประวัติ

         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) พระนามเดิมว่า "เจริญ คชวัตร" ประสูติ เมื่อ วันศุกร์ เดือน 11 ขึ้น 4 ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. 1275 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2456 ณ ตำบลบ้านเหนือ อำเภแเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระชนกชื่อ น้อย คชวัตร พระชนนีชื่อ กิมน้อย คชวัตร เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้อง 3 คน

         พ.ศ. 2469 ทรงพระชันษา 14 ปี ทรงบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระเทพมงคลรังสี (ดี พุทฺธโชติ) 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันศุกร์ เดือน 5 แรม 1 ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. 1351 ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

              สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร)
เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเจริญพระชนมายุยืนยาวกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 นาฬิกา ณ โรงบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องจากพระอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริพระชันษาได้ 100 ปี กับ 21 วัน ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 24 ปี