วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจสอบแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน

       นโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย            ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย สำนักงานเขตลาดพร้าว โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบแนะนำสุขาภิบาลอาหารโรงอาหารในโรงเรียน ด้านกายภาพ, ทดสอบคุณภาพอาหารโดยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น (test kit)ทั้งด้านเคมีและจุลชีว พร้อมทั้งตรวจความสะอาดของผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ณโรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มกราคม 59 - 5 กุมภาพันธ์ 59


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น